Masennus vaikuttaa aivojen toimintaan ja rakenteeseen

LT, psykiatrian dosentti Tarja Melartin. Tieto siitä, miten psykiatriset sairaudet näkyvät aivojen toiminnassa ja rakenteessa lisääntyy koko ajan. On merkityksellistä, että aivojen hoito on saamassa asenteellisesti saman aseman kuin muiden sisäelinten hoitaminen. Depressioon liittyvistä aivomuutoksista on saatu tietoa muun muassa uusien aivokuvantamismenetelmien avulla.

Depressiopotilaiden aivojen rakenne on yleensä normaali, mutta lieviä poikkeavuuksia voi esiintyä. Useimmin todettu löydös on muistin kannalta tärkeän aivojen osan, hippokampuksen tilavuuden pienentyminen etenkin toistuvia ja vaikeita masennuksia sairastavilla. On ajateltu, että depressioon liittyvä pitkään jatkunut stressi ja korkeat stressihormonipitoisuudet (kortisoli) voivat vaurioittaa hippokampusta. Masennuksen hyvä hoito ja stressin välttäminen suojaavat todennäköisesti aivoja näiltä muutoksilta.

Miten depressio vaikuttaa aivojen toimintaan?

Depressiossa tunne-elämän säätelystä vastaavan aivojen osan, aivokuoren aineenvaihdunta on vaimentunutta ja limbisen (tunne-elämä) järjestelmän aineenvaihdunta on vilkastunutta. Eli tunne-elämän kannalta keskeisten aivoalueiden kiihtynyt toiminta ei pysy sen säätelystä vastaavien aivoalueiden hallinnassa. Myös pelon kannalta keskeisen aivoalueen, mantelitumakkeen (amygdala) reagointiherkkyys on usein lisääntynyt. Ajatellaan, että osa depressioalttiudesta välittyy tämän reagointiherkkyyden pohjalta eli taipumuksena reagoida herkemmin negatiivisin tuntein erilaisiin asioihin. Erityisen mielenkiintoisia ovat tutkimuslöydökset, joissa on todettu masennuslääkityksen normalisoivan hyvin nopeasti, jopa tuntien kuluessa tätä reagointiherkkyyttä.

Aivojen toiminnallisissa muutoksissa esiintyy yksilöllistä vaihtelua ja ne korjaantuvat yleensä toipumisen myötä. Todennäköisesti oleellisinta psyykkisen voinnin kannalta on eri aivoalueiden muodostaman hermoverkoston sisäisten yhteyksien eheys sekä verkoston kokonaistila.

Aivojen muovautuvuus – miten depressio ja sen hoito vaikuttavat aivojen hermoverkon toimintaan?

Depression hermoverkkoteorian mukaan masennus syntyy, kun mielialan säätelyyn osallistuvat aivojen hermoverkot harvenevat ja lamaantuvat stressihormonitasojen nousun seurauksena. Hermosolun kannalta tärkeiden hermokasvutekijöiden aktiivisuus laskee ja syntyy hermoverkon sairaustila. Normaalisti hermokasvutekijät ylläpitävät ja lisäävät hermosolujen välisiä yhteyksiä ja niiden kehittymistä. Depressiossa hermokasvutekijöiden toiminta vähenee, hermosolujen välinen viestintä heikkenee ja hermoverkko lamaantuu.

Aivojen välittäjäaineiden kuten serotoniinin ja noradrenaliinin pitoisuuksien vähenemisen on pitkään tiedetty liittyvän depressioon. Niiden ajatellaan vaikuttavan hermokasvutekijöiden synteesin ja vapautumisen säätelyyn. Masennuslääkkeet todennäköisesti lisäävät hermokasvutekijöiden aktiivisuutta kohentamalla hermosolujen välistä serotoniinin ja noradrenaliinin välittymistä. Depressiosta toipuminen tapahtuu, kun harventuneet ja lamaantuneet hermoverkkojen solujen väliset yhteydet hoidon vaikutuksesta lisääntyvät ja vahvistuvat. Masennuspotilailla onkin tutkimuksissa todettu alentuneita hermokasvutekijäpitoisuuksia, jotka masennuslääkehoidon aikana normalisoituvat. Hermoverkkoteorian kohdalla on syytä muistaa, että siihen liittyy vielä paljon avoimia ja lisätutkimusta vaativia kysymyksiä

Hyvä hoito koostuu lääkkeistä ja psykoterapiasta

Vaikka aivot vaikuttavat mieleen, niin myös mieli vaikuttaa aivoihin. Näin ei vain lääkkeellisillä, vaan myös psykoterapeuttisilla hoidoilla on aivojen toimintaa ja rakennetta parantava ja korjaava vaikutus. Uuden tutkimustiedon mukaan näyttäisi siltä, että depressiolle altistavat perintötekijätkin muuttuvat merkityksellisiksi vasta, kun ihminen kokee jatkuvaa stressiä esimerkiksi työssä tai ihmissuhteissa.

Yhteenvetoa

  • Depressio on aivojen toimintaan ja rakenteeseen vaikuttava sairaus.
  • Aivot vaikuttavat mieleen ja mieli vaikuttaa aivoihin.
  • Masennuslääkkeet todennäköisesti lisäävät hermokasvutekijöiden aktiivisuutta kohentamalla hermosolujen välistä serotoniinin ja noradrenaliinin välittymistä. Toipuminen tapahtuu, kun harventuneet ja lamaantuneet hermoverkkojen solujen väliset yhteydet lisääntyvät ja vahvistuvat.
  • Depression hyvään hoitoon kuuluu sekä psykoterapeuttinen että lääkkeellinen hoito. Lisäksi tärkeitä ovat auttavat ihmiset sekä liikunta ja terveelliset elämäntavat.
  • Hyvällä, ajoissa haetulla ja riittävän pitkään jatkuvalla hoidolla voidaan saada aikaan mielialan korjaantuminen ja ehkäistä depression uusiutumista.

Lähteet
Castren E. Hermoston muovautuvuus ja masennuksesta toipuminen. Duodecim 2009; 125(16): 1781-1786.
Melartin TK, Isometsä ET. Miksi ihminen masentuu? Duodecim 2009;125(16):1771-9.
Siegel DJ. The Mindful brain. W.W. Norton & Company, 2007.