Psykoterapia perustuu keskusteluun ja vuorovaikutukseen

Masentunut tarvitsee usein tukea ja mahdollisuutta keskusteluun. Lääkehoitojen ohella erilaiset psykoterapiat ovat tärkeä osa masennuksen hoitoa. Psykoterapia on yleiskäsite monille psykoterapiamuodoille, joiden taustateoria ja työskentelytapa saattavat erota toisistaan merkittävästi.

Psykoterapia on hoitomuoto, joka perustuu ammattimaiseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Hoitoa antavat varta vasten koulutetut terapeutit. Yksittäisenä hoitomuotona psykoterapia voi olla tehokas masennuksen lievissä muodoissa. Vaikeammissa masennustapauksissa tarvitaan myös lääkehoitoa.

Psykoterapian tavoitteena on tunnistaa masennuksen taustalla olevia ja sitä ylläpitäviä tekijöitä ja samanaikaisesti auttaa masentunutta löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja suhtautumistapoja omaan elämäntilanteeseen. Toisin sanoen masentuneen henkilön toipumista edistetään vaikuttamalla ajatusmalleihin, mielikuviin, tunne-elämään, minäkäsitykseen ja toimintatapoihin.

Hoidossa onnistuminen edellyttää sitä, että masennuksesta kärsivältä henkilöltä löytyy valmiutta ja halua tutkia itseään ja omia toimintatapojaan hyvässä yhteistyössä terapeutin kanssa. On hyvä muistaa, että psykoterapian hyödyt eivät synny itsestään. Ne vaativat henkilöltä paljon pohdintaa ja ajatustyötä.

Masennuksen hoidossa tyypillisimmin käytettyjä psykoterapiamuotoja ovat kognitiivinen lyhytpsykoterapia, ratkaisukeskeinen terapia, interpersoonallinen psykoterapia sekä psykodynaaminen terapia. Yksilöterapian lisäksi on saatu hyviä tuloksia ryhmä-, pari-, ja perheterapialla. Seuraavassa annetaan muutamia esimerkkejä erilaisista psykoterapiamuodoista ja niiden tavoitteista.

Kognitiivista lyhytpsykoterapiaa voidaan soveltaa lievissä ja keskivaikeissa masennuksissa. Sen tavoitteena on muuttaa masennusta aiheuttavia ja ylläpitäviä asenne- ja käyttäytymismalleja ja lisätä ongelmanratkaisukeinoja.

Ratkaisukeskeiset ja ongelmanratkaisuterapiat soveltuvat lähinnä lievistä masennustiloista kärsiville potilaille. Terapian tavoitteena on saada potilas määrätietoisesti työskentelemään ongelmallisen tilanteensa ratkaisemiseksi, mikä samalla lievittää masennusta.

Interpersoonallinen psykoterapian tavoitteena on käsitellä masennusta aiheuttavia ja ylläpitäviä ihmissuhdeongelmia, rooliristiriitoja ja menetyksiä.

Psykodynaaminen terapia tarkoittaa hoitomuotoa, jossa potilas ja psykoterapeutti tapaavat 1–2 kertaa viikossa. Sen tavoitteena on selvitellä masennukselle altistavia elämänhistorian aikana syntyneitä ongelmia, purkaa niitä ja näin vahvistaa minuutta.